Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z przyczynami kryzysów, ich objawami i sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dotyczy wszystkich organizacji i przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i przedmiot działalności. Zarządzanie kryzysem organizacji jest elementem zarządzania strategicznego, gdy jest problemem o znaczeniu strategicznym dla przetrwania organizacji