Platforma E-learningowa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Logowanie do serwisu Moodle Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie - informacja dla studentów:

Domyślny login to numer albumu/indeksu, hasła są generowane automatycznie. Tymczasowe hasło otrzymacie e-mailem na adres podany przy rekrutacji. Uwaga: numer ID z rekrutacji to nie jest nr albumu. Numer albumu otrzymacie w dziekanacie po zakończonej rekrutacji. 
Po pierwszym zalogowaniu hasło musi być zmienione, w przeciwnym wypadku dostęp
do serwisu zostanie zablokowany. Konta niepotwierdzone w ciągu 2 tygodni zostaną zablokowane. Zablokowane konto wymaga resetu hasła.
Osoby nie posiadające jeszcze założonych kont indywidualnych mogą logować się jako Gość (przycisk "Zaloguj się
jako gość" lub automatycznie przy wejściu do kursów dopuszczających wejście dla gości).


Uwaga! Nowe konta dla studentów są zakładane sukcesywnie. Do założenia konta potrzebne są Imię, Nazwisko, Nr albumu, prawidłowy Adres e-mail i Grupa.


W przypadku trudności z zalogowaniem się (np brak maila z hasłem tymczasowym) prosimy o kontakt z administratorem platformy.


Logging in to the Moodle website of Warsaw Management University- information for students:

The default login is your album/index number, passwords are generated automatically. You will receive a temporary password by e-mail to the address provided during recruitment. After logging in for the first time, the password must be changed,,
otherwise access to the website will be blocked. Accounts not confirmed within 2 weeks will be blocked. A locked account requires a password reset.
People who do not yet have individual accounts can log in as a guest ("Log in as a guest" button
or automatically when entering courses that allow entry for guests).


Attention! New accounts for students are established successively.To create an account, we need your first name, last name, album number, valid e-mail address and group.


In case of difficulties with logging in (e.g. no e-mail with a temporary password), please contact the platform administrator.


Вход на сайт Moodle Академии Менеджмента и Прикладных Наук в Варшаве - информация для студентов:

Логин по умолчанию — номер альбома / индексные, пароли генерируются автоматически. Вы получите временный пароль по электронной почте на адрес, указанный при приеме на работу. После первого входа в систему пароль необходимо сменить,
иначе доступ к сайту будет заблокирован. Аккаунты, не подтвержденные в течение 2 недель, будут заблокированы. Заблокированная учетная запись требует сброса пароля.
Люди, у которых еще нет индивидуальной учетной записи, могут войти в систему как гость (кнопка «Войти как гость» или автоматически при входе на курсы, разрешающие вход для гостей).


Внимание! Новые учетные записи для студентов устанавливаются последовательно. Для создания учетной записи нам нужны имя, фамилия, номер альбома, действующий адрес электронной почты и группа.


В случае возникновения трудностей со входом в систему (например, нет почты с временным паролем), обратитесь к администратору платформы.