Przedmiot dotyczy wiedzy z obszaru zarządzania projektami w dobie współczesnej.
Wykład: Na zaliczenie student składa referat na zatwierdzony i/lub wyznaczony temat, odpowiada na test sprawdzający wiedzę oraz ocena z obecności jak i aktywności w trakcie trwania wykładów. Ocena końcowa jest oceną średnią, jednak brak referatu lub brak udziału w zajęciach jak i negatywna ocena z testu wiedzy spowoduje ocenę końcową jako ocenę niedostateczną. 
Ćwiczenia: Ocena jest oceną średnią i obecności na ćwiczeniach oraz złożeniem sprawozdań z udziału w ćwiczeniach.