Pojęcie i terminologia zachowania – behawioryzm oraz zagadnienia relacji psychika-mózg. Neurochemiczne i strukturalne podłoże reakcji o podstawowym znaczeniu dla przeżycia osobnika i utrzymania gatunku (napędowo-emocjonalnych). Główne układy neurotransmiterowe mózgu i ich rola w zachowaniu się. Ośrodkowa i obwodowa regulacja behawioru pokarmowego, pragnienia, zachowań apetytywno-obronnych, seksualnych i rodzicielskich. Neurobiologia rozwojowa oraz uzależnień. Plastyczność mózgu. Mechanizmy warunkowania i uczenia się. Pamięć.

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia wykładu (pozytywnego zdania kolokwium):
A1 wykorzystywana podczas zajęć:
1. B. Sadowski „Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt” PWN, 2005.
2. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) 1997. Mózg a zachowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. D. Lewandowska, J. Orzeł-Gryglewska „Fizjologia zwierząt i człowieka – przewodnik do ćwiczeń”, Wydawnictwo UG, 2009, 4. Longstaff A. 2002. Neurobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej, ale i nowoczesnej, wiedzy z przedmiotu neuropsychologii. Omówienie związku między mózgiem i zachowaniem oraz znaczeniem funkcji poznawczych dla prawidłowego przebiegu złożonych procesów, jak podejmowanie decyzji, planowanie, analiza informacji, procesy adaptacyjne. Ponadto, omówienie relacji neuropsychologii z innymi naukami psychologicznymi oraz z neuronaukami, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod neuroobrazowania mózgu oraz relacji zachodzących między mózgiem a zachowaniem.

Problematyka wykładu:
Pojęcie i terminologia zachowania – behawioryzm oraz zagadnienia relacji psychika-mózg. Neurochemiczne i strukturalne podłoże reakcji o podstawowym znaczeniu dla przeżycia osobnika i utrzymania gatunku (napędowo-emocjonalnych). Główne układy neurotransmiterowe mózgu i ich rola w zachowaniu się. Ośrodkowa i obwodowa regulacja behawioru pokarmowego, pragnienia, zachowań apetytywno-obronnych, seksualnych i rodzicielskich. Neurobiologia rozwojowa oraz uzależnień. Plastyczność mózgu. Mechanizmy warunkowania i uczenia się. Pamięć.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia wykładu (pozytywnego zdania kolokwium):
A1 wykorzystywana podczas zajęć:
1. B. Sadowski „Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt” PWN, 2005.
2. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) 1997. Mózg a zachowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. D. Lewandowska, J. Orzeł-Gryglewska „Fizjologia zwierząt i człowieka – przewodnik do ćwiczeń”, Wydawnictwo UG, 2009, 4. Longstaff A. 2002. Neurobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Program kursu:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Struktura procesu badawczego w psychologii w praktyce.

Formułowanie celów praktycznych i teoretycznych badań własnych. Formułowanie pytań i hipotez badawczych. Etapy przy weryfikacji hipotez statystycznych. Weryfikacja hipotez statystycznych w praktyce.  

Określanie statutu zmiennych i ich operacjonalizacja. Dobór osób badanych.  Charakterystyka próby badawczej.

Ewaluacja projektu badawczego. Wprowadzenie do analizy i interpretacji wyników badań. Podsumowanie tematyki ćwiczeń. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura podstawowa przedmiotu:

 Brzeziński, J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. M., Zakrzewska, M. (2008). Metodologia: Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badan naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 1, s. 175-302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.          

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Brzeziński, J. O niektórych etycznych problemach badań naukowych w psychologii, Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja1978, 3 (39), s. 37-53.

Creswell , J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe
 i mieszane, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości – strategie i procedura konstruowania. Warszawa: SCHOLAR.


Celem przedmiotu Psychometria jest zaznajomienie studentów w wiedzę o strategiach i procedurach konstruowania oryginalnych narzędzi oraz adaptowania już istniejących zagranicznych narzędzi diagnostycznych w badaniach psychologicznych. Duży nacisk położony jest na kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych psychometrycznych w pracowni komputerowej z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania (SPSS). Student po ukończeniu przedmiotu ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych oraz o zasadach ich użytkowania, zna klasyczne oraz nowoczesne modele pomiarowe, a także poszczególne właściwości testów psychologicznych oraz zakres metod ich ustalania (rzetelność, trafność, normalizacja właściwości pozycji testowych).

Elementy składowe kursu: - Podstawy psychometrii - Podstawy stosowania testów psychologicznych (w tym ćwiczenia) Literatura podstawowa: 1. PSYCHOMETRIA podstawowe zagadnienia pod red. Krzysztofa Fronczyka 2. Testy psychologiczne. warszawa:Pracownia testów psychologicznych PTP (rozdział 1-7) Anastasi.A, Urbina S. (1990) 3. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Hornowska.E Warszawa:wydawnictwo Naukowe Scholar (2001) Literatura dodatkowa: 1.Modern Psychometrics, The science of psychological assessment, John Rust and Susan Golombok. 2. Looking Down on Human Intelligence OXFORD PSYCHOLOGY SERIES, Ian Deary 3. Psychometrics in coaching : using psychological and psychometric tools for development, Jonathan Passmore.