Program kursu:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Struktura procesu badawczego w psychologii w praktyce.

Formułowanie celów praktycznych i teoretycznych badań własnych. Formułowanie pytań i hipotez badawczych. Etapy przy weryfikacji hipotez statystycznych. Weryfikacja hipotez statystycznych w praktyce.  

Określanie statutu zmiennych i ich operacjonalizacja. Dobór osób badanych.  Charakterystyka próby badawczej.

Ewaluacja projektu badawczego. Wprowadzenie do analizy i interpretacji wyników badań. Podsumowanie tematyki ćwiczeń. Kolokwium zaliczeniowe.

Więcej informacji (pokaż/ukryj)

Celem przedmiotu Psychometria jest zaznajomienie studentów w wiedzę o strategiach i procedurach konstruowania oryginalnych narzędzi oraz adaptowania już istniejących zagranicznych narzędzi diagnostycznych w badaniach psychologicznych. Duży nacisk położony jest na kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych psychometrycznych w pracowni komputerowej z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania (SPSS). Student po ukończeniu przedmiotu ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych oraz o zasadach ich użytkowania, zna klasyczne oraz nowoczesne modele pomiarowe, a także poszczególne właściwości testów psychologicznych oraz zakres metod ich ustalania (rzetelność, trafność, normalizacja właściwości pozycji testowych).

Zasadniczym celem kursu jest nabycie kompetencji badawczych niezbędnych do prowadzenia badań empirycznych. Studenci ćwiczą także umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji naukowej. W czasie zajęć studenci doskonalą swój warsztat badawczy w zakresie empirycznych badań ilościowych i jakościowych. Mają także możliwość rozwijania sprawności krytycznej oceny literatury przedmiotu jako przygotowanie do pisania pracy magisterskiej.